1-نحوه برخورد پرسنل با شما
2-مدت زمان ارائه خدمات
3-ارائه خدمات در زمان توافق شده
4-نحوه عملکرد گروه آموزش
5-ارزیابی شما از دانش فنی پرسنل آموزش
6-ارزیابی شما از دانش فنی پرسنل
7-دردسترس بودن پرسنل فنی در مواقع لزوم
8-ارزیابی شما از هزینه ارائه خدمات
9-رضایت کلی مشتری از شرکت آریادژنت
نام و نام خانوادگی*

ایمیل

تلفن تماس

نظرات و پیشنهادات: